PlaatwerkZwolle.nl > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN V.O.F. PLAATWERK ZWOLLE

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, en overeenkomsten tot levering en / of vervaardiging van producten en / of het verrichten van diensten, tenzij anders schriftelijk met ons is overeengekomen.

1.2

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

2.1

Al onze aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offertes of in prijscouranten of voorraad opgaven zijn gedaan, zijn slechts indicatief en niet bindend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door ons het aanbod schriftelijk is aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Artikel 3 – Levering

3.1

De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel bij wijze van aanduiding en vormen geen enkele verbintenis van levering op de vooropgestelde data. Er dient rekening gehouden te worden met de gebruikelijke tolerantie, eigen aan de aard van de handel. Eventuele laattijdigheid kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, boete of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

3.2

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt aflevering af magazijn plaats. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment, waarop de goederen het bedrijf van de leverancier verlaten, dan wel, anders dan bij levering uit voorraad van de leverancier, het moment waarop de goederen het bedrijf van de toeleverancier van de leverancier verlaten.

3.3

Het risico voor de producten gaat op de koper over:

1) de goederen op het leveringsadres van de koper zijn afgeleverd door het eigen transport van Plaatwerk Zwolle (DDP levering) of

2) de goederen aan de transporteur zijn overhandigd in het geval van Ex-Works zendingen.

3.4

Wij stellen alleen dan vervangen materialen of producten aan koper ter beschikking indien koper daarom nadrukkelijk bij het geven van de reparatie - opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze materialen of producten de eigendom van ons, zonder dat de koper op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken

3.5

De koper is verplicht om het geleverde en de verpakking onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na onze mededeling dat de goederen ter beschikking staan van koper.

Artikel 4 -Transport

Het transport van onze goederen, zelfs indien franko overeengekomen, gebeurt steeds voor risico en gevaar van de koper; zelfs indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat dat alle vervoersschade voor rekening en risico zijn van de afzender.

4.1

De wijze van transport (waaronder mede-verzending, verpakking e.d. inbegrepen) wordt -indien geen andere aanwijzing door de koper aan ons is verstrekt –steeds door ons bepaald, zonder dat wij hiervoor evenwel enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de koper worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft om de meerkosten hiervan te dragen.

4.2

Het transport van onze goederen, zelfs indien franko overeengekomen, gebeurt steeds voor risico en gevaar van de bestemmeling; zelfs indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat dat alle vervoersschade voor rekening en risico zijn van de afzender.

Artikel 5 – Prijzen

5.1

Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, netto, exclusief BTW en zonder aftrek of korting.

5.2

Alle bestellingen dienen door ons aanvaard te worden. De door onze vertegenwoordigers opgenomen bestellingen en gedane aanbiedingen verbinden ons slechts na bevestiging van onzentwege. Omwille van de onzekerheid omtrent de prijs van de grondstoffen, de arbeidslonen en de schommelingen die zich kunnen voordoen tussen het overmaken van de bestelling en zijn uitvoering, zijn onze prijzen zonder verbintenis en kunnen zij zonder voorafgaandelijk bericht verhoogd of verlaagd worden. De aangegeven elementen die aan de basis kunnen liggen van een prijswijziging zijn slechts ten indicatieve titel aangegeven. De koper is in voorliggend geval gerechtigd om middels aangetekend schrijven binnen de drie dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging, de bestelling te annuleren mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 100,00€.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn onze facturen direct bij levering van de goederen, hetzij contant betaalbaar, hetzij betaalbaar op een door ons aangeduide bankrekening binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. Verrekening of aftrek van enige korting is niet toegestaan.

6.2

Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de koper gehele of gedeeltelijke voorbetaling van het verschuldigd bedrag te vorderen dan wel enige andere vorm van zekerheid te vorderen. Indien koper aan onze vordering tot vooruitbetaling of het stellen van zekerheid niet voldoet, is het bepaalde in artikel 12 van deze overeenkomst van toepassing.

6.3

Indien sprake is van een koop op rekening, hetgeen uitsluitend kan geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming door ons, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.4

Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien de koper één of meer

betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de koper vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is de koper de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1

De eigendom van alle door ons aan koper verkochte producten blijft bij ons zolang koper alle vorderingen van ons uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van ons wegens tekortschieten in de nakoming van zodanig verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

7.2

Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen verkrijgen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de producten wordt gevestigd in welk geval koper zich aan verduistering schuldig zal maken.

   

7.3

In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van de ons een bezitloos pandrecht voor te behouden ten behoeve van ons en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, uit welken hoofde dan ook.

7.4

Koper is voorts verplicht totdat volledige betaling terzake de geleverde producten heeft plaatsgevonden zich te verzekeren tegen brand, diefstal en aanspraken van derden. Koper zal op eerste daartoe strekkend verzoek van ons bezitloos pandrecht voorbehouden en voor zover nodig te vestigen op zijn vorderingen, voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst, tot meerdere zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1

Onverminderd de garantiebepalingen, zoals opgenomen in artikel 9, sluiten wij uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, onze werknemers en / of hulppersonen.

8.2

Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen wij hebben geleverd, welke waarde wordt vastgesteld aan de hand van de factuur die betrekking heeft op de levering, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprakelijk zullen zijn voor het bedrag waarvoor wij maximaal verzekerd zijn.

Artikel 9 – Garantie

9.1

Op de door ons geleverde producten wordt uitsluitend garantie verleend voor zover op deze producten door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons een garantie wordt verleend en deze garantie jegens ons door de fabrikant c.q. leverancier wordt nagekomen.

9.2

Reparaties en / of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te

worden betaald. Restitutie van enig geldbedrag wordt slechts dan verleend ingeval sprake is van acceptatie van de garantie - aanspraak door de betreffende fabrikant c.q. leverancier en wel ten hoogste het bedrag, dat door de betreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons wordt vergoed.

   

Artikel 10 – Ruilen / terugname van goederen

10.1

De door ons verkochte goederen worden na het verstrijken van een termijn van 5 dagen na ontvangst van de goederen, niet meer teruggenomen noch geruild. Terugzending van goederen wordt niet aanvaard, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van onzentwege. Iedere aanvraag tot ruiling of terugname dient noodzakelijkerwijze vergezeld te zijn van een beschrijvende staat waarbij melding wordt gemaakt van de aard en het nummer van het onderdeel, de nummers en de data van der erop betrekking hebbende facturen.

10.2

Onze toestemming tot ruiling/ terugname houdt geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in. Bij gebrek aan fout in ons hoofde, zal de koper op forfaitaire wijze deelnemen in de transport- en administratiekosten.

 

10.3

Plaatwerk Zwolle accepteert alleen retouren, indien:

  • goedkeuring van tevoren is verstrekt door Plaatwerk Zwolle;
  • in geval van beschadiging, deze direct zijn gemeld na levering;
  • in onbeschadigde, originele verpakking voorzien van Plaatwerk Zwolle artikeletiket.

10.4

Op alle delen standaard retourkosten van 10%.

Hier zijn afwijkingen op welke kunnen worden doorberekend.

Retour zonder kosten, indien: - de retourreden een fout betreft van Plaatwerk Zwolle.

10.5

De retouraanvraag kan o.a. worden afgekeurd, indien het artikelen betreft die:

  • speciaal besteld zijn waarbij de importeur het deel niet terug neemt;
  • electronica waarvan de sealing verbroken is;
  • gemonteerd zijn geweest;
  • enige vorm van bewerking hebben ondergaan (gespoten, geschuurd, etc.).

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1

Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

11.2

Indien wij door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, ernstige storingen in het productieproces, oorlog – ook buiten Nederland -, oproer, epidemieën, transportmoeilijkheden, werkstaking en uitsluiting, hebben wij het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren ofwel indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1

Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of de aanvraag daartoe is gegaan, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd, indien hij tot liquidatie overgaat, indien beslag is gelegd op alle of op enige van zijn producten of bij stillegging van zijn bedrijf, dan hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen, ook als een begin van de uitvoering is gemaakt, op te schorten dan wel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, zulke onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2

Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is (uitsluitend) de Arrondissementsrechtbank te Zwolle bevoegd, één en ander onverminderd ons recht om voor de door de wet bevoegde rechtbank te kiezen